Wat we te bieden hebben

De stichting poogt de levensbeschouwelijke identiteit van katholieke en interconfessionele scholen te bevorderen. Dit doen we in eerste instantie door het aanbieden en uitvoeren van de opleiding Coördinator Identiteit. Deze opleiding geeft een leerkracht uit het basisonderwijs de mogelijkheid zich te kwalificeren tot coördinator identiteit. Samen met de schoolleiding en het team kan deze coördinator dan verantwoordelijk zijn voor de doordenking en concrete uitwerking van de identiteit van zijn of haar school of bestuur. 


Voor wie doen we dit?

We hebben deze opleiding ontwikkeld voor katholieke en interconfessionele scholen in het primair onderwijs. De opleiding is met name gericht op leraren die zich willen bekwamen in het samen met het team, de schoolleiding en ouders vorm geven aan en verder ontwikkelen van de levensbeschouwelijk identiteit van de school. Het is belangrijk voor de school en het team om een duidelijk verhaal naar de ouders te bieden en de ouders te betrekken bij de vormgeving van dat verhaal. Tevens moeten het team én de ouders de identiteit van de school dragen. De coördinator identiteit kan daarin naar onze opvatting een belangrijke rol spelen.


Waarom vinden we de opleiding belangrijk?

Aanleiding voor de ontwikkelde opleiding was de gerichte vraag uit het veld naar meer expertise rondom schoolidentiteit op katholieke basisscholen in de regio. Een actuele reden, ingegeven vanuit een breed waargenomen handelingsverlegenheid in het werkveld rondom identiteitsvragen van de school. In het spanningsveld van sterke secularisering aan de ene kant en religieus gekleurde conflicten aan de andere kant moeten scholen met een levensbeschouwelijke grondslag zich verantwoorden en hun bestaansrecht opnieuw legitimeren. Een sluitend verhaal over de eigen bronnen en na te streven idealen van de school volstaat hier niet. Dit verhaal wil ook geleefd worden, impliciet (en bij tijd en wijle expliciet) uitgedragen worden door de teamleden. Ouders, besturen en anderen willen het proeven en zich ertoe verhouden.